Enroh Litter -22/2/1978
3 Male puppies
Enroh Rokibear
Enroh Rokwell
Enroh Rokardo

2 Female puppies

Enroh Roxanne
Enroh Roquel
PARENTS GRAND-
PARENTS
GREAT GRANDPARENTS GREAT GREAT GRANDPARENTS GGG GRANDPARENTS
Aust Ch Shaaltarah Sirocco Aust Ch Furbari Kusan Kabul (imp UK) Shikari of Isfahan Ajman Branwen Kandahar (USA) Am Ch Chinah of Grandeur
Suriyeh of Grandeur
Zeena of Khorrassan Rajput of Khorrassan
Ruanda of Khorrassan
Morelia of Carloway Eng Ch Pasha of Carloway Eng Ch Yussef of Carloway
Shiba of Carloway
Crown Crest Zardeeka (USA) Am Ch Crown Crest Zardonx
Am Ch Crown Crest Tae-Joan
Shaaltarah Yashiya Aust Ch Chandhara Tarkhun Khan (imp UK) Eng Ch Rifka's Tarquin of Carloway Eng Ch Yussef of Carloway
Eng Ch Carloway Sharmain of Virendale
Chandhara Kibi Sharaya Eng Ch Horningsea Khanabad Azreefa
Chandhara Barfour Soraya
Abdillya Sharbeena Aust Ch Ajman Shunawar (imp UK) Whitcliffe Ganesha
Ajman Shuniz
Aust Ch Shiba of Abdillya Int/Swed/Eng Ch Bletchingley Houndsman
Sayyid Adil
Aust Ch Teltran Bin Ledijane Aust Ch Furbari Tenpiece Aust Ch Furbari Kusan Kabul (imp UK) Shikari of Isfahan Ajman Branwen Kandahar (USA)
Zeena of Khorrassen
Morelia of Carloway Eng Ch Pasha of Carloway
Crown Crest Zardeeka (USA)
Aust Ch Furbari Girishk Aust Ch Furbari Azad Aust Ch Khyber Amanulla
Asut Ch Westghan Knamba
Laperouse Furbarisan Aust Ch Khyber Amanulla
Acsent Sharna
Aust Ch Teltran Al Tjihana Aust Ch Ismailrud Zabu Aust Ch Chandhara Shim Alsingh (imp UK) Chandhara Branwen Sheen Kamri (Spain)
Chandhara Shiraz of Tranwell
Furbari Julieka Evandor of Carloway (UK)
Aust Ch Furbari Beherezade
Dschasma Zara Aust Ch Chandhara Tarkhum Khan (UK) Ch Rifka's Tarquin of Carloway
Chandhara Kibi Sharaya
Kulba Za Za